مميزي هاي داخلي سيستم مديريت کيفيت

   8-2-2- مميزي داخلي:         

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  سازمان بايد مميزي هاي داخلي را در فواصل زماني برنامه ريزي شده به اجرا در آورد تا تعيين نمايد که آيا سيستم مديريت کيفيت:  

        

     الف ) با ترتيبات طرح ريزي شده (به بند 7-1 رجوع شودالزامات اين استاندارد و  الزامات سيستم مديريت کيفيت استقرار يافته به وسيله سازمان انطباق دارد و

 

       ب ) به طور اثربخش اجرا و برقرار نگهداشتهمي شود .

 

برنامه مميزي بايد با توجه به وضعيت و اهميت فرآيندها و حوزه هاييكه لازم است مميزي شوند و نيز نتايج مميزي هاي قبلي تهيه شود.

 معيارها، دامنه شمول، دفعات و شيوه هاي مميزي بايد تعيين گردد. نحوه انتخاب مميزان و انجام مميزيها بايد باعث حصول اطمينان از عيني بودن و بي طرف بودن فرايندمميزي گردد.

 مميزان نبايد کار خود را مميزي کنند.

مديريت مسئول حوزه تحت مميزي بايداطمينان يابدكه اقدامات جهت رفع عدم انطباقهاي تشخيص داده شده و علل آنها بدون تأخير بي مورد، انجامميگيرد.

 فعاليت هاي پيگيري بايد تصديق اقدامات انجام شده و گزارش دهي نتايج تصديق (به بند 8-5-2 رجوع شود) را شامل گردد

/ 0 نظر / 11 بازدید