هنر اداره جلسات و رهبری کنفرانس ها

http://www.siggraph.org/volunteering/ConfMgtModel.pdf

Icebreakers, Warm-up, Review, and Motivator Activities

 - چرا جلسات را اداره كنيم؟
- چه اشتباهاتي در جلسات رخ مي دهد؟
- حافظه گروهي
- چگونه راه حلهاي برد/برد را پيدا كنيم؟
-  روش تعاملي
- چگونه مي توانيم يك مجري خوب جلسه باشيم؟

http://www.3m.com/meetingnetwork/readingroom/bookstore_ISBN0865714169.html
- چگونه مي توانيم يك دبير خوب جلسه باشيم؟
- چگونه مي توانيم يك عضو خوب گروه باشيم؟
- چگونه يك رييس مي تواند همچنان رييس بماند؟
- چه مواقعي بايد تشكليل جلسه دهيم؟
- چه نوع جلسه اي مي خواهيد برگزار كنيد؟
- چه كساني بايد در جلسه حضور داشته باشند؟
- چند نفر بايد در جلسه حضور داشته باشند؟
- محل جلسه چگونه بايد باشد؟
- چگونه دستور جلسه تهيه كنيم؟
- حل مساله در گروه، ابزارها
- چگونه مي توان روش تعاملي را در سازمان معرفي نمود؟

http://www.l2li.org/default.htm


 

/ 0 نظر / 12 بازدید