مهندسی مجدد فر آيندها BPR

تعريف مهندسي مجدد: مهندسي مجدد به نوعي عبارت است از بازانديشي و طراحي نو و ريشه اي فرايندها، براي دستيابي به بهبود و پيشرفت کلان در معيارهاي حساس امروزي، همچون قيمت، کيفيت، خدمات و سرعت. حال به تشريح اصطلاحات مورد استفاده در اين تعريف می‌‌پردازيم.

بنيادين: به هنگام اجراي مهندسي مجدد، مديران بايستي پرسش‌هاي بنيادين مانند "چرا اين اقدامات را انجام می‌‌دهيم؟" و يا " چرا کارهايمان را اينگونه که هست انجام می‌دهيم؟" را در خصوص شرکت‌هايشان مطرح نمايند. مهندسي مجدد به دور از فرض ها و پيش داده ها آغاز می‌شود. در مهندسي مجدد سازمان‌ها، نخست تشخيص داده مي شود که يک شرکت چه کاري را چگونه بايد انجام دهد. اين نظريه گذشته را به کلي به فراموشي می‌سپارد. "چه بوده است" اهميت ندارد بلکه "چه بايد باشد" مهم است.

ريشه اي: طراحي ريشه اي يعني کاري را از بن و دوباره طراحي کردن، ايجاد دگرگونی‌هاي سطحي و سازگار با ساختار موجود کافي نيست. مهندسي دوباره بر پا کردن شرکتي جديد و نو را در نظر دارد، نه بهسازي، اصلاح و بهبود وضع موجود را.

شگفت‌انگيز: مهندسي مجدد سخن از افزايش سود جنبي و يا بهبود نسبي ندارد، بلکه هدف دستيابي به جهشي شگفت‌انگيز و چشم‌گير است. تنها هنگامي که يک انفجار و خانه تکاني ژرف مورد نظر باشد بايد به سراغ مهندسي مجدد رفت. مسلما بهبود نسبي به چرخش ظريف نيازمند است ولي در جهش شگفت‌انگيز بايد کهنه‌ها را از بين برد و چيزي کاملا نو به جاي نشاند.

فرايند: فرايند مجموعه گام‌هايي است که يک يا چند درونداد را بکار گرفته و بروندادي می‌آفريند که براي مشتري سودمند و خواستني است. امروزه انديشه فرايندگرايي جايگزين انديشه وظيفه‌گرايي شده است.

مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار

BPR -Business Process Reengineering

ERP

/ 0 نظر / 9 بازدید