سيستم يكپارچه مديريت IMS

 

سيستم يكپارچه مديريت (IMS) (Integrated Management System) ، تلفيق سه سيستم (ISO 14001 + OHSAS 18001 + ISO 9001:2000) در قالب يك مدل مي باشد. 

  در اين مــدل سه وجهي، سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2000) با محوريت مشتري به كارايي و اثربخشي ســازمان، سيستم و فــرآيندها نگاه مي كنـــد و به سمت  خطا صفرحركت مي كند. 

 سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18001) به انسان در فضا و محيط كار و تجهيژات و ماشين آلاتي كه انسان با آنها سروكار دارد ميپردازد و به سمت حادثه صفرحركت مي كند .

 در وجهه سوم سيستم مديريت محيط زيست(ISO 14001) به جامعه و محيط زيست ميپردازد و به سمت آلودگی صفر حركت مي كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نكته مثبت در پرداختن همزمان و بصورت يكپارچه به اين سه سيستم مديريتي اين است كه چون مدل سيستمي هر سه مورد مشابه است و فقط طرف ذينفع فرق دارد در آموزشها، طراحي، استقرار و نگهداري سيستم صرفه جويي قابل ملاحظه پيدا مي شود و كارايي و اثربخشي كل سيستم هاي شركت بالا ميرود.

در هر سه استاندارد فوق الذكردر فصلی تحت عنوان «سازگاري با ساير سيستم هاي مديريت» نحوه يكپارچگي سيستم توضيح داده شده است.

در سالهاي اخير كارفرما ها و شركتهاي بين المللي صنعت ساختمان به شدت به استفاده از اين مدلها روي آورده اند و شركتهاي بين المللي در پيش ارزشيابي شركتها براي پيداكردن همكار مناسب بجاي پرسش در مورد امكانات سخت افزار (ماشين آلات و دارايي هاي ملموس) به اين موارد كه از جنس دانش و دارايي غيرملموس است مي پردازند.

اين فشار فزاينده، به سازمانها منتقل ميشود تا سازمانها با نگرش نظام يافته تري سيستم هاي مديريت خود را توسعه دهند.

 درواقع اگر بخواهم مطالب فوق را ساده تر بيان كنم هرچه پيش ميرويم، كارفرماها (مشتريان) انتظارات بيشتري از سازمانها دارند كه با كيفيت مناسب و در زمان مناسب پروژه ها را انجام دهيم و ميخواهند از تفكر و سيستم مديريتي حاكم بر شركت اطمينان حاصل كنند اين يعني داشتن گواهينامه ISO 9001:2000 .

همچنين كاركنان سازمان، افراد درگير در پروژه ها حتي بازديد كنندگان بيروني ميخواهند محيط كار پروژه ها ايمن و بهداشتي و بدون خطر باشدOHSAS 18001

قوانين بين المللي، نهادهاي بين المللي، دولت و … انتظار دارند كه كارهاي ما جامعه و محيط زيست را آلوده نكند (ISO 14001)

 

منافع ناشي از ادغام اين سه سيستم در سيستم يكپارچه IMS نيز به شرح زير است :

1-    اختصاص صحيح و منطقي منابع

2-    ايجاد تصوير بهتري از سازمان در جامعه توسط شركت شخص ثالث (گواهي دهنده)

3-    بهبود عملكرد سازمان و نتايج ناشي از آن

4 -  بهبود رضايت كارفرمايان و مشتريان

 همتی - زمستان ۸۲ - بخشی از مقاله سيستم يكپارچه مديريت IMS

/ 0 نظر / 6 بازدید