مستند سازي سيستم مديريت كيفيت


نظامنامه كيفيت (Quality Manual) به چرا (Why) مي پردازد.
رويه ها (Procedures) به چه چيزي ، توسط چه كسي ، كجا و چه موقع
(What ,Who , Where , When) مي پردازد.
دستورالعمل هاي كاري (Work Instruction) به چگونه (How) مي پردازد.
سوابق كيفيت (Quality Records) شواهد (Evidence) را نشان مي دهد.

 همتي - ارديبهشت ۸۲

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا علی

لطفا مرجع اين نوشته رو اگر تونستش برای من بفرست