در باره مدير ارشد اطلاعات بيشتر بدانيم.

http://www.cio.com

مهارت های مورد نياز يک CIO

CIO مدير اجرايى ‌ارشدى‌ است كه‌ مسووليت‌ تمامى مقوله‌هاى‌ مرتبط با فناورى و سيستم‌هاى ‌اطلاعات‌ يك سازمان را بر‌ عهده‌ دارد. در حقيقت،‌ اين‌ افراد بهره‌گيرى‌ از فناورى اطلاعات (IT) را به منظور پشتيبانى‌ از اهداف‌ سازمان‌ مديريت‌ و رهبرى ‌مى‌كنندCIO. ها با دانش و آگاهى و تسلط بر هر دو‌ مقوله فناورى و فرآيندهاى كسب و كار و همچنين‌ جنبه‌هاى‌ عملياتى‌ ديگر، به طور معمول، شايسته‌ترين و توانمندترين مديران براى هماهنگ كردن‌ راهبردهاى‌ فناورى با راهبردهاى‌ كسب و كار سازمان‌ هستندCIO.ها بر تهيه فناورى مورد نياز سازمان‌، نصب‌، راه‌اندازى‌ و اجرا و ديگر خدمات‌ ارائه شده‌ توسط‌ بخش سيستم‌هاى‌ اطلاعاتى،‌ نظارت‌ مى‌كنند.

The enigma of the CIO

http://www.itbusinessedge.com

http://www.fiercewifi.com

http://itmanagement.persianblog.ir

يادداشت قبلی : مدير انفورماتيك‌ يا مدير ارشد اطلاعات CIO كيست‌؟

Enhanced Management Framework 

/ 0 نظر / 36 بازدید