مديريت كيفيت و مديريت منابع

مديران کيفيت بايد منابع ارزش افزا را در سازمان شناسايی و با جابجايی منابع انسانی به مديريت هايی که توان ارزش افزايی بيشتری از سرمايه های انسانی دارند ، بهره وری کل سازمان را بالا ببرند.
به اين ترتيب بتدريج فعاليتهای ارزش نيفزا ويا کم ارزش افزا جای خود را به فعاليتهای ارزش افزا ميدهد.
از جمله منابع استراتژيک سازمانها ، اطلاعات ، دانش و خرد سازمانی ، يادگيری سازمانی و خلاقيت می باشد.

کيفيت اطلاعات :
اگر يک دانشور يا فرهيخته ( knowledge worker ) اطلاعاتی را که نياز دارد ،
همه آن اطلاعات را ،
در همان فرمتی که نياز دارد ،
اطلاعاتی را که ميتواند روی آن حساب کرده و به آن اعتماد کند ،
آن اطلاعات تنها نسخه درست اطلاعات باشد ،
براحتی بتواند از آن استفاده کند ،
در زمانی که نياز دارد به آن دسترسی پيدا کند ،
در جايی که بخواهد به آن دسترسی پيدا کند ،
آنگاه ميتواند به هدف مورد نظر برسد و مشتری را مشعوف کند.35.gif

بند بر پای نيست ، بر جان و دل است
مشکل اندر مشکل اندر مشکل است
مولانا

/ 0 نظر / 2 بازدید