معماری آينده

 

اگر آينده خود را نسازيم ، ديگران آن را برای ما خواهند ساخت ، معمار آينده خود باشيم. 

با بروز تغييرات ، تغيير کردن دير است ، قبل از وقوع آن تغيير کنيم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
سينرژي

سلام، من هم در مورد مديريت می نويسم. اميدوارم اين نوشته ها باعث ارتقای فرهنگ مديريت در کشور شود.

&#1580&#1740&#1600&#1600&#1600&#1600&#1605&#1586

رفتم قدري در آفتاب بگردم..........دور شدم در اشاره هاي خوشايند...........رفتم تا وعده گاه كودكي و شن...........حال داد.............سی یو.........