استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها ٍ

معني عملي استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها مربوط به ملاحظاتي است كه از ابتدا تا انتهاي چرخه حيات يك پيمان و پروژه ها وجود دارد كه خلاصه آن به شرح زير است:

1.اهداف كلي و مشخص زمان، ريالي و كيفيتي تدوين شده در پروژه وجود داشته باشد.

2.سازماندهي كلان پروژه و نقش هر كدام از افراد تيم پروژه بطور مدون و در ارتباط بايكديگر مشخص باشد.

3.الزامات قراردادي، قانوني استانداردهاي بين المللي و الزامات سازماني كيسون در پروژه ها مانند آئين نامه ها و دستورالعمل ها جاري و تحت كنترل باشد.

4.الزامات خاص كيفيتي مانند QA،QC و HSE در پروژه هاي جاري باشد.

5.برنامه زمانبندي و نحوه كنترل و به روز رساني آن موجود باشد

6.منابع انساني و شرايط احراز مشاغل مختلف پروژه مشخص و آموزشهاي لازم در ابتداي كار و در حين در پروژه جاري باشد

7.زير ساختهاي محيط كاري و تكنولوژي هاي كارگاه مناسب باشد

8.ارتباطات داخلي اركان پروژه و پروژه با تمامي ذينفعان تعريف شده باشد.

9.فرآيتدهاي اجرايي مدون مشخص براي بخش E ، P وC و دستورالعمل هاي مدون در پروژه ها جاري و تحت كنترل باشد.

10.براي كنترل مدارك و سوابق، روشهاي اجرايي، سيستم كدينگ و استفاده مناسب از IT در پروژه برقرار باشد.

سطح قابل قبولي با توجـــــه به ابعـــــاد و مقيـــاس پروژه براي استفـــــاده از امكانات (ICT)(Information& Communication Technology) در پروژه برقرار باشد.

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin