انديشيدن برای آينده

فردا همواره فرا خواهد رسيد و هميشه با روزهاي ديگر متفاوت خواهد بود . فردا , حتي بزرگترين شركت ها نيز

در معرض خطر و ريسك هستند , اگر در مورد آينده شان

نينديشيده باشند .

پيتر دراكر - 1964

/ 0 نظر / 2 بازدید