پست های ارسال شده در آبان سال 1383

تفکر استراتژيک ، مديريت استراتژيک

http://www.csmintl.com http://www.strategyclub.com http://www.smsweb.org http://www.psc-cfp.gc.ca/research/knowledge/strathink_e.htm http://horizon.unc.edu/projects/OTH/2-3.asp مفاهيم برنامه ريزی استراتژيک به زبان ساده http://www.strategyletter.com/cp_0498/cp_fa.asp http://smc.persianblog.ir http://www.behsad.com/Files/ITSP/iTP-case.ppt http://www.think.ir
/ 0 نظر / 16 بازدید