پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1383

خود ارزيابی آنلاين رهبری سازمانها

http://www.aimmconsult.com/SamplePBA.html http://www.ssi.nrcs.usda.gov/publications/2_Tech_Reports/T024_Leadership_Assessment.html http://www.chartcourse.com/ttiassessmentmanager.html http://rebrown.com/leadership/self.htm http://www.leadersmakeithappen.com/presentations/represent/assessment.asp http://www.qualityvalues.com/pdfs/lsa_omr_sample.pdf 
/ 0 نظر / 7 بازدید

الزامات سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2000

الزامات عمومی سيستم مديريت کيفيت  الزامات مربوط به مستندات در سيستم مديريت کيفيت  نظامنامه کيفيت  کنترل مدارک در سيستم مديريت کيفيت کنترل سوابق در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

خرد جمع شده جهانی دانش مديريت پروژه

انستيتو بين المللی مديريت پروژه  http://www.pmforum.org  http://www.maxwideman.com  http://www.apm.org.uk     http://www.ipma.ch  http://www.4pm.com    http://weblog.halmacomber.com  http://www.allpm.com  انستيتو مديريت پروژه ايران 
/ 0 نظر / 7 بازدید

سيستم مديريت کيفيت و منابع انسانی

  ياد آوری اهميت منابع انسانی در سيستم مديريت کيفيت استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰                                                   6-2-   منابع انساني              6-2-1- كليات                                        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید