پست های ارسال شده در آدر سال 1382

ارتباط مديريت اطلاعات در سازمان ها با سيستم مديريت كيفيت

در رويكـــرد فرآينـــدي Iso 9001:2000 علاوه بر اصل بنيادي مديريت مبتني بر اطلاعـــات  به ارتباط متقابل بين فرآيندها و كنترل مستمر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید