انگيزش منابع انسانی

http://www.motivation123.com

http://sbinformation.about.com/od/benefits

http://www.workplaceissues.com/index.htm

 http://www.fekreno.org/ARFEK7.HTM

http://www.accel-team.com/human_relations/hrels_05_herzberg.html

نظريه سلسله مراتب نيازها (نظريه مازلو)

  • نيازهاي فيزيولوژيك: كه همان نيازهاي جسمي و بنيادي مي‌باشند، شامل گرسنگي، تشنگي، سرپناه و ... .
  • نياز ايمني و تامين: شامل: امنيت شغلي و اجتماعي، از خطر دور بودن و ...
  • نياز اجتماعي و عاطفي: كه همان نيازهاي تعلق داشتن يا عشق و محبت مي باشند و شامل: مورد قبول واقع شدن، وابستگي، دوستي و ...
  • نياز احترام و اعتبار: كه همان نيازهاي قدرت و منزلت و عزت نفس مي باشند و شامل: احترام به خويشتن، احساس توفيق، پذيرش و شناسايي از طرف ديگران و ...
  • نياز خود شكوفايي: همان نيازهاي خوديابي و تعالي نفس مي‌باشند كه شامل: رشد و شكوفايي و تحقق بخشيدن به هستي خويش و دستيابي به كمال مي‌باشد. ادامه..

 راههاي تواناسازي كاركنان

توانمند سازی کارکنان شامل :احترام ، اطلاعات ، كنترل ، تصميم گيری ،مسئوليت ، مهارتها می باشد.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
mostafa jafarian

مطلب تواناسازی کارکنان بسیارجالب است اماپرسش من این است که آیااطلاعات مالی سازمان راهم باید در اختیار کلیه کارکنان قرار داد؟اگرپاسخ مثبت است چگونه میتوان اختلاف حقوق فاحش کارکنان بامدیران رابرای کارکنان توجیه کرد ودرصورت منفی بودن چگونه میتوان انتظارداشت کارکنان منافع خودوسازمان رابطور کامل یکسان بپندارند لطفا پاسخ دهيد. متشکرم.

همتي

جناب آقای جعفريان عزيز در مورد سئوال شما در روز های آينده مطلب همراه با رفرنس خواهم نوشت. موفق باشيد.