ارزشها و فلسفه بنيادی سازمانها


- اصول اعتقادي ديرپا و اساسي يك سازمان هستند
- ارزشها داراي اهميت ذاتي براي افراد درون سازمان هستند
- ارزشها اصولي هستند كه سازمان وقتي در موقعيتهاي خاص رقابتي قرار ميگيرد همچنان به آنها وفادار خواهد بود
- اصول و مباني كه براساس آنها تصميم گرفته و عمل مي نمائيم
- بيانيه كارهايي كه ميخواهيم انجام بدهيم
- فلسفه و ايدئولوژي بنيادي را با درون نگري كشف مي كنيد
فلسفه بنيادي بايد اصيل باشد، نميتوانيد آن را بسازيد.
- شما براي چه هستيد و چرا وجود داريد
- در شركت هر چيزي غير از ايدئولوژي بنيادي را ميتوان تغيير داد
- " اگر كاري بنيادي نيست، تغييرش دهيد"
- ارزشهاي موسسه بايدها و نبايدهاي اخلاقي را مشخص ميكند
- ايدئولوژي بنيادي، سازمان را درطول زمان، يكپارچه نگه ميدارد
- شركتهاي موفق دنيا داراي ارزشهاي بنيادي و هدفهاي بنيادي هستند كه برغم دگرگوني بي پايان استراتژيها و شيوه هاي كاريشان براي همسويي با جهان متغير، همواره ثابت ميمانند.

/ 0 نظر / 2 بازدید