يا مکن با پيلبانان دوستی يا بنا کن خانه ای در خورد پيل


گذار از شرکتهای عصر کشاورزی فئودالی قبيله ای عشيره ای که به وفور از آن در ايران
پيدا ميشود پروسه سخت و دردناکی است و به سزارين شبيه است.

/ 1 نظر / 2 بازدید
اميرحسين

كاملا با نظرت موافقم . دقيقا همينطوره . و ما هم قربانيان اين پروسه هستيم