باز هم در باره مديريت کيفيت

مديريت کيفيت بايد کليه عوامل موجود در زنجيره توليد يا خدمت را در قالب يک شخصيت
يکپارچه و مجتمع در آورد.
کيفيت پديده فاقد زمان است به اين معنی که بهبود کيفيت انتهايی ندارد و فقط ابعاد آن
عوض ميشود.
هر سازمانی برای توسعه خود بايد بداند در کجا ايستاده است ، رقبايش در کجا ايستاده اند.
بهترين عملکرد های کاربردی آن صنعت در سطح جهانی چيست .

/ 0 نظر / 4 بازدید