هشت اصل مديريت کيفيت

زيربناي سيستم مديريت كيفيت از هشت اصل مديريت بشرح زير تشكيل شده است :
1- مشتري مداري (تمركز روي مشتري، نيازهاي حال و آتي مشتريان يا كارفرمايان داخلي و خارجي)
2- رهبري (هدايت كل سازمان با هدف و چشم انداز واحد، ايجاد ديد مشترك و همراستايي و برهم افزايي در سازمان)

3- مشاركت كاركنان (نظام پيشنهادات، تيم هاي كاري، شوراهاي تصميم سازي)
4- رويكرد فرآيندي (تمركز روي فرآيندهاي اصلي و ديدن كل فعاليتهاي سازمان باتوجه به محوريت فرآيندها)
5- رويكرد سيستمي به مديريت (ديدن همزمان كل و جزء در مسائل سازمان، ايجاد يكپارچگي در كل سازمان)

6- بهبود مستمر (هدف دائمي سازمان بهبود عملكرد كل
سازمان، كاركنان، فرآيندها و فعاليتها)
7- مديريت مبتني بر اطلاعـات (تصميم گيريهـــا در
سازمان بر مبناي تجزيه و تحليل اطلاعات و روندها و تبديل اطلاعات به دانش سازماني)
8- رابطه برد-برد با ذينفعان (منافع متقابل كليه ذينفعان سازمان شامل تامين كنندگان، سهامداران و كاركنان)
8 اصل فوق فلسفه اصلي سيستم مديريت كيفيت است و چكيده كل دانش مديريت شامل مديريت استراتژيك، مهندسي مجدد، كارت امتيازي متوازن BSC ، و ساير روشهاي مديريتي عصر حاضر ميباشد


visionthumb.jpg

strengthinunitythumb.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید