راهکار گذار به شرکتهای برتر


بجای تمرکز در دست يک نفر به تفويض اختيار گسترده بپردازيد.
از پنهان کاری اطلاعات پرهيز و شفافيت و اشتراک وگسترش اطلاعات جمعی را جايگزين نماييد.
از فعاليتهای کاربر به فعاليتهای دانش طلب و مغز بر شيفت کنيد.
از وظيفه محوری به فرآيند محوری حرکت نماييد.
بجای اتکا به افراد نخبه به نظام يادگيری تيمی و سازمانی تکيه نماييد.
از سازمان صلب و مکانيکی به سوی سازمان ارگانيک و انعطاف پذير حرکت نماييد.

/ 0 نظر / 2 بازدید