۱5مشخصه WCM توليد در کلاس جهانی

  

1-     برنامه ساخت و توليد : شامل برنامه هاي استراتژيك- تاكتيكي و اجرايي است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2-     نياز هاي مشتري : درك كامل تمام نياز هاي مشتري تنها راه موفقيت است.

3-   فرهنگ جامع كيفيت : مديريت بايد اهداف كيفي- مشاركت كاركنان- راههاي رسيدن به اهداف و برنامه ها را با هم هماهنگ نمايد.

4-     ساده سازي فرايندساخت و توليد : بررسي فرايند ساخت و توليد از پايين ترين سطح جهت ساده سازي آن.

5-     سيستم انگيزش و پاداش:

6-     عرضه محصولات بهتر: توليد محصول رقابتي با كيفيت تر و هزينه كم تر

7-   تجديد ساختار ساخت و توليد: تمركز بر روي بهبود مستمر و افزايش اثر بخشي از طريق سازماندهي مجدد ساخت و توليد

8-     نوآوري تكنولوژيك: استفاده از دانش و تكنولوژي نوين

9-     مديريت منابع انساني

10-     آموزش مستمر و فراگير : اختصاص حداقل 40 ساعت آموزش در جهت ارتقا شرايط احراز كاركنان

11-    توجه خاص به مزاياي رقابتي : ايجاد مزاياي رقابتي جديد در جهت افزايش رضايت مشتري

12-    يكپارچه سازي سيستم هاي سازمان : يكپارچه سازي پرسنل و فعاليتهاي سازمان در قالب فرايند

13-   كارگران خود كنترل : كارگران بايد فعالانه فكر كنند – داراي اطلاعات كافي باشند و خود بازرسي هاي محصول را انجام دهند.

14-    انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

پيگيري بهبود مستمر: بر اساس اندازه گيريهاي مستمر عملكرد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید