QHSE يا IMS

 ISO 14001 به جامعه از نظر “ محيط زيست “  میپردازد.

 

OHSAS 18001 به كاركنان از نقطه نظر “ ايمني و بهداشت“ میپردازد. 
 

ISO 9001:2000  به مشتريان از نقطه نظر“ كيفيت“ و به ذينفعان از نقطه نظر “ كارايي و اثر بخشی“ میپردازد.
 
 
 
/ 1 نظر / 3 بازدید
دنیا

برخیزیم و دعا کنیم : " لب ما شیار عطر خاموشی باد ! " دریچه یک نگاه سبز Update شد ، شاد باشید و همیشه سبز ..