نردبان گذار از داده (Data) به خرد (Wisdom)

نگارش : مهندس همتي Hemmatee@yahoo.com
مهر 1380

يكي از مشكلات بزرگي كه در سازمان هاي توسعه نيافته وجود دارد، عدم وجود يك درك مشترك روي مفاهيم و واژگان مورد بحث در مقولات مديريتي است.
بطور مثال به علت اختلاط مفاهيمي مانند داده، اطلاعات، تئوري، دانايي و خرد، برخي با سادگي و راحتي دانايي و خرد را به تئوري، خيال پردازي و پرواز در آسمان ها تشبيه مي نمايند. در حاليكه براي بازيابي داده سازمان مشكل دارند فكر مي كنند سيستم اطلاعات مديريت دارند.
لذا لازم است كه به زبان ساده مفاهيم فوق را معرفي نمود:

Data:داده
مواد خام براي اطلاعات در فرمت اعداد، حروف، صدا، فيلم ويدئويي، سمبل و … مي باشد. داده به تنـهايي كمكي به مديران نمي كنـد و جنگل داده ها امكان گم شـدن و تهـوع اطلاعاتي دارد. وقتي داده هاي يك سازمان قابل بازيابي نباشند ارزشي معادل صفر دارند.

Information : اطلاعات
اطلاعات جمع ساده و جبري داده ها نيست.اطلاعات داده هاي پردازش شده مرتبط به هم و معني داري است كه مفيد براي تصميم گيري باشد.اطلاعات، منجر به تقويت و يا تغيير درك و قضاوت انسان درباره موضوعي مي شود.اطلاعات، به چه كسي؟، چه چيزي؟، كجا؟، كي؟ مي انديشد.

Knowledge : دانايي
مجموعه سـامان يافته اي از اطلاعات كه ارزش افزوده توليد مي كند به فرآيندها، رويكردها، روش ها و استراتژي مي پردازد، داراي مدل و الگو است، راهنماي عمل فراهم مي كند.دانايي، فهميدن مدل ها، تئوري ها و الگوها است.دانايي، به چگونه؟ مي انديشد.
دانايي + تجربه جمع شده = سازمان يادگيرنده است.
به آينده و چشم انداز مي انجامد.
قضاوت بين خوب و بد دارد، قابليت حل مشكل دارد، خلق ارزش مي كند.

Wisdom : خرد
خرد به چرا؟ مي انديشد، به اصول پايه و بنيادي، پاراديم و مدل هاي ذهني مي پردازد. انتخاب مي كند كه از كدام دانايي براي نيل به كدام هدف بايد استفاده كرد. خرد فهميدن اصول است، با يادگيري ارتباط ارگانيك دارد./ 0 نظر / 8 بازدید