اجراي سيستم مديريت كيفيت


اجراي صحيح سيستم مديريت كيفيت منجر به حذف بخش زيادي از كاعذبازيهاي بيهوده و بدون ارزش افزوده شده و در صورت استفاده صحيح از IT پديده كاهش كاغذبازي بشدت افزايش خواهد يافت.
درواقع سيستم مديريت كيفيت به اجراي صحيح تر ساير سيستمهاي مديريتي مانند برنامه ريزي ، IT ، مديريت پروژه و …… كمك خواهد كرد.
اگر در قسمتي مشاهده كنيم كه كاغذبازي بيشتر شده است حتما" در پياده سازي QMS مشكل داريم.

هرچه بيشتر بتوانيم سيستم مديريت كيفيت را مستقر نمائيم، از كارهاي اورژانس كه مثل "خاموش كردن آتش" مي ماند به سمت كارهاي طراحي سيستمي كه جلوگيري از "آتش سوزي" و طراحي "پلكان فرار" و غيره …، ميل خواهيم كرد.

به اين معني كه نسبت كارهايي كه ماهيت "اقدام پيشگيرانه" دارد به نسبت كارهاي با ماهيت "اقدام اصلاحي" دارد بالا خواهد رفت.
اگر شركتها هميشه در بحران و رفع مشكلات روزمره باشند مثل آن است كه بيمارستان ها فقط كار اورژانس داشته باشند. مطب و آزمايشگاه اضافي خواهد بود.
اتفاقا" هنر سيستم مديريت كيفيت شناسايي علل ريشه اي بحرانهاي مديريتي و خلق آينده اي براي سازمان است كه بحران ها قابليت كنترل بالاتري داشته باشند.

/ 0 نظر / 3 بازدید