فقدان مديريت مبتني بر اطلاعات و دانايي در شركت هاي ساختماني ايران

از جمله تهديدها و مشكلاتي كه شركت ها و سازمان هاي موجود در شبكه گسترده توليد ارزش صنعت ساختماني كشور با آن روبرو و دست به گريبان هستند، باور نداشتن و عدم اعتقاد عملي به سه مقوله مهم "کيفيت" ؛ "مديريت" و "اطلاعات" است.
بررسي بهترين شركت هاي پيمانكاري موجود در ايران نشان مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق شركت هاي فوق با ساختار سنتي انتقالي از عصر كشاورزي كه "مديرمالك" مؤسسه با خود يدك مي كشد نتوانسته اند تحولات و دگرديسي لازم براي ورود به عصر اطلاعات را پيدا كنند.
در شركت هاي فوق، كوچكترين اثري از استفاده كاربردي از دانش مديريت و نظامات متعدد مديريتي مانند: برنامه ريزي استراتژيك، مديريت كيفيت (QM,QA,QC)، مهندسي هزينه (CE)، حقوق سـاختمان (Construction Law)، اقتصـاد و ساخـتمان، برنامه ريزي و كنـترل پروژه، مهندسـي ارزش (VE)، تكنـولوژي اطـلاعات (IT)، سيسـتم اطـلاعـــات مديـــريت HSE , PQP , SIS , بين المـللي رايج اسـت، به چشـم نمي خورد.
علت اصلي پديده فوق اين است كه صاحبان شركت ها به مديريت و مسائل فوق الذكر به صورت مقولاتي كه تئوريك بوده و فقط در كتاب ها وجـود داشـته و عملي و اجرايي نيسـتند‍‍، برخـورد مي كنند. در نتيجه از نخبگان متخصص در مقوله هاي فوق استفاده نمي كنند و فرآيند تشكيل ارزشمندترين و استراتژيك ترين دارايي سازمان يعني سرمايه انساني در اين سازمان ها شكل نمي گيرد. معمولاً شركت هاي فوق بيشتر روي ميز، صـندلي، دفتر، زمين، ماشين آلات و… سرمايه گذاري مي كنند.
مديريت هر بنگاه اقتصادي و كسب و كار به ويژه صنعت ساختمان پيچيده و چند نظامه مي باشد، سطوح مديريت قريب به اتفاق اين شـركت ها فقط با تخصـص غالب حرفه كه معمولاً سيـويل، معماري و يا تأسيسات مي باشد اداره مي شود و مديريت را بصورت تجربي، سنتي، با سعي و خطا و هزينه پنهان بسيار بالا و در بهترين حالت با كشـف! و اختراع مجـدد چـرخ چـاه !! انجام مي دهند.
بطور مثال در همين شهر تهران ساختمان هاي زيادي هستند كه بدون اسـتفاده از متخصصـين و توسط معماران سنتي ساخته!! مي شوند و يا در كشور عزيز ما ايران بدون استفاده از انديشمندان خبره مديريت، اقتصاد و برنامه ريزي سال هاست كه كشور به هر صورتي اداره مي شود. متوسط زمان اجراي پروژه‏هاي عمراني كشـور بجاي 3 سال، 9 سال است (گزارش دفتر نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).
در شركت هاي متعدد ساختماني ملاحظه مي‏كنيم كه به دليل نداشتن يك استراتژي مشـخص مديريت پروژه، معمولاً نيمه اول از كل زمان پروژه به اتلاف وقـت و هزينـه، دوبـاره كاري و تعـويض هاي پي در پي تيم پروژه سـپري مي شـود.
در اغلب پروژه ها كارفرما، مشاور و پيمانكار اجرا و يا نصب، بدون داشتن سيستم اطلاعاتي مناسب، مانند خلباني كه فاقد عقربه هاي متعدد داخل كابين است به پرواز در تاريكي مشغول هستند.
در شركت هاي ساختماني موجود در ايران حداكثر استفاده از IT در سازمان، كامپيوتري كردن اشتـباهات جـاري شـركت مي باشد. و فاقد دستگاه عصبي ديجيتالي سراسري در سازمان هستند.
يكي ديگر از چالش هاي مهمي كه سازمان هاي امروزي با آن روبرو هستند لزوم مواجهه خلاق (Proactive) با فرآيند توليد اطلاعات و گردش روان آن در سازمان است. فرآيند تبديل داده به اطلاعات ، دانائي و خرد در اثر استفاده از تكنولوژي اطلاعات (IT) و سيستم اطلاعاتي (IS) به شدت سرعت گرفته است و تشـكيل حافظه سازماني (OM) دانايي سازماني (OK) ، هوشمـندي سـازماني (C.IQ) و يادگيــري سـازمـاني (LO) از پديده هاي جديد مطرح در مديريت سازمان ها مي باشد كه تشريح موارد فوق در مقاله بعدي مطرح خواهد شد.
نيرومند ساختن كاركنان به ياري عرضه اطلاعات به بالا رفتن انگيزش نيروي انساني به ويژه انگيزش سازماني مي انجامد. اگر در عصر كشاورزي كشور گشايي و گرفتن اراضي كشورهاي همسايه، قدرت و ثروت اضافه مي كرد امروز گرفتن بازار، آن هم از طريق تجارت الكترونيك (Ecommerce)، و توليد اطلاعات و دانايي سـازماني و ملي باعث افزايـش قدرت مي شـود. بدون استفاده از مزيـت رقـابتـي(IT) و (IS) كار در سـطح جـهاني (World Class) و جهاني شدن (Globalization) يك شوخي بزرگ خواهد بود!!
بدون شـناخت قواعد بازي كسب و كار در عصر اطلاعات و دانايي ، فرصت يابي به موقع و قابليت سـازي متناسب با آن بر سر صدور خدمات فني ومهندسي همان خواهد رفت كه تا حالا رفته است. و سهم ما از بازار جهاني صدور خدمات و فاصله ما با كشوري مانند تركيه گواه اين مطلب است.
آدرس وب سايت (Website) چند شركت ساختماني معتبر جهت بازديد از راه دور و ملاحظه تفاوت هاي آنان با عملكرد شركت هاي ايراني معرفي شده اند.
--------------------------------------------------------------------------www.skanska.com
www.hochtief.com

/ 0 نظر / 3 بازدید