ايزو به زبان ساده

۱- كار درست را كه انجام ميدهي ، بنويس.
2-كار درست را كه نوشته اي ، انجام بده.
3-انجام كارها را ثبت كن و سوابق و شواهدي نشان بده كه مطابق آنچه نوشته اي، كار را انجام ميدهي.
4-روال انجام كارهايت را بهبود بده، دوباره از 1 شروع كن.


ايزو به زبان ساده ( انگليسی)

iso-9000-2000.gif

/ 0 نظر / 26 بازدید