سهام فكری در سازمانها

 

  به كاركنان و مديرانی كه ايده های ارزشمند ، نوآوری و خلاقيت دارند

  سهام فكری اهدا كنيد .

/ 2 نظر / 2 بازدید
فاطمه

قرآن نوری است که خاموشی ندارد ... راهی است که رونده آن گمراه نگردد ... قرآن فرو نشاننده عطش علمی دانشمندان و باران بهاری برای قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان است ... نجات دهنده است برای آنکس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند ... و نشانه هدایت است برای آن کس که در او بنگرد