باز هم در باره هشت اصل مديريت كيفيت


هنگام مميزي مديريت شركت ها ، روح 8 اصل مديريت كيفيت را بايد در تمامي سازمان مشاهده كرد :

تمركز بر مشتري (ديدن نيازهاي حال و آتي مشتريان داخلي و خارجي و اندازه گيري رضايت آنها )

رهبري ( هدف مشترك ، هم راستا بودن كل سازمان )

مشاركت كاركنان ( تيمهاي كاري ، نظام پيشنهادات ، شوراهاي تصميم ساز )

نگرش و رويكرد فرآيندي ( ديدن فرآيندها بجاي ديدن واحدهاي سازماني )

نگرش و رويكرد سيستمي به مديريت ( يكپارچگي سيستم و كل نگري و پرهيز از مجمع الجزاير )

بهبود مستمر ( مشاهده بهبود مستمر در زمان مشخص براي هدف قابل اندازه گيري )

مديريت مبتني بر اطلاعات ( وجود اندازه گيري ، پايش ، تجزيه و تحليل و ديدن روندها )

برخورد برد-برد در رابطه با ذينفعان ( كارفرمايان ، پيمانكاران دست دوم ، شركاي كاري ، پرسنل ، سهامداران و ... )

/ 0 نظر / 3 بازدید