Balanced Scorecard کارت امتيازی متوازن

کارت امتيازی متوازن یک سیستم اندازه گیری است که استراتژی های سازمان را به اهداف عملی تبدیل میکند و از چهار بعد مالی ، مشتریان ، فرآیندهای درونی کسب و کار و یادگیری
و رشد
، عملکرد های سازمان را تصویر میکند.
در واقع Cockpit یا داشبرد خلبانی سازمان خواهد بود.

Balanced Scorecard
blue_logo.gif

The Balanced Scorecard Institute


يك لينك بسيار خوب براي منابع انسانيbusiness performance

/ 0 نظر / 3 بازدید