رياضيات مديريتی

 

توسعه سازمان = چالاکی در همراستا شدن با تغييرات

مزيت رقابتی = سازمان * استراتژی * کيفيت

سازمان = چشم انداز * ماموريت * ارزش ها * فرهنگ سازمانی * تکنولوژی

              * اطلاعات * استراتژی * فرآيند

همتی - زمستان ۸۲

/ 0 نظر / 2 بازدید