استراتژی و اهداف در سازمانها

1-            

1-    ماموريت مهمترين دليل وجودي سازمان است و نقشي تعيين كننده در چگونگي تحقق اهداف       استراتژيك سازمان دارد.

سازمانهاي داراي هدف كلي و استراتژيك مشابه ،  بر اساس اهداف خود متمايز مي گردند

اهدافميتواند عيني يا ذهني و  مادي يا معنوي باشد

اهداف نتايجي مي باشند كه بايد در محدوده زماني معين تحقق يابند

هدف كلي يك سازمان درواقع سيستمي از اهداف تعادل يافته و متفاوت واحدهاي سازمان است

ويژگيهاي اهداف :

   الف- قابل قبول باشد

   ب - دستيافتني باشد

   ج  - داراي تعريف صريح و روشن باشد. عاري از هرگونه كلي گويي باشند مانند“ گسترش

         فعاليتهاي سازمان“.

    د - برانگيزاننده باشد

    ه - اهداف متفاوت سازمان بايد در دراز مدت با يكديگر هماهنگي داشته باشند

    و - اهداف بايد درست انتخاب شده و متناسب با منابع،قابليتها،سابقه و تجربه كاری ماهيت 

         كاري كه انجام مي شود موقعيت اجتماعي و .. باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

    ز - براي دستيابي به اهداف بايد از پاره اي اهداف كم ارزش تر صرفنظر نمود.(هزينه فرصت)

    ح-اهداف اگر به صورت كمي يا كيفي تغيير نمايند بايد در ساختار سازمان و ديگر ويژگي هاي آن

         تاثير گذار  باشد

    طهدف كلي يك سازمان درواقع سيستمي ازاهداف تعادل يافته

         ومتفاوت واحدهاي سازمان است

    ي- در ميان اين اهداف وابستگي و روابط متقابل وجود دارد. هر هدف سطح زيرين با

        اهداف سطوح بالاتر در هماهنگي است.

   

 

/ 0 نظر / 2 بازدید