ارتباط مديريت اطلاعات در سازمان ها با سيستم مديريت كيفيت

در رويكـــرد فرآينـــدي Iso 9001:2000 علاوه بر اصل بنيادي مديريت مبتني بر اطلاعـــات  به ارتباط متقابل بين فرآيندها و كنترل مستمر روي اين ارتباطات از طريق تهيه نقشه فرآيندها(Process Map) و نمودار جريان داده ها (DFD) پرداخته مي شود.

وهمچنين در بند (د) از رديف 4-1 الزمات عمومي استاندارد بر نكته در دسترس بودن اطلاعات براي پشتيباني و اجراي فرآيندها تاكيد دارد. تاكيد ديگر استاندارد ISO 9001:2000 در بند 8-4 تجزيه و تحليل داده ها است كه به تعيين داده هاي مناسب، جمع آوري و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد.

لذا مفهوم سيستم مديريت كيفيت يك سازمان و سيستم اطلاعات همان سازمان مفاهيمي جدا ناپذير از هم بوده و قابل تفكيك از هم نمي باشند.

در واقع اگر مفاهيمي مانند معماري داده ها، معماري اطلاعات، معماري فن آوري( سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات) و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي  كه مجموعاً مديريت اطلاعات را در شركت تشكيل مي دهند، در سازمان وجود نداشته باشد و يا به اهميت درست آن واقف نباشيم، پياده كردن سيستم مديريت كيفيت مطابق با استانداردهاي بين المللي و در تراز جهاني كاملاً غير ممكن بوده و بيشتر به يك شوخی بزرگ شبيه خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید