ويژگيهاي سازمانهاي ترازنوين يا World Class


رهبري آرمان گرا دارند، رهبران داراي چشم انداز و تصوير كلان از آينده هستند.
مشتري گرايي، احترام به مشتري، شنيدن صداي مشتري، ديدن انتظارات حال و آتي مشتري جزو فرهنگ اين سازمانها است.
يادگيري فردي به يادگيري تيمي و يادگيري سازماني تبديل شده است.
ارزش نهادن به انسانها و شركاي كاري و برخورد برد-برد با ذينفعان قابل مشاهده است.
ساختار سازماني داراي چالاكي و انعطاف پذيري در مواجهه با تحولات سريع محيط است.
تمركز بر آينده، برنامه ريزي براي آينده، برنامه ريزي و تفكر استراتژيك در سازمان وجود دارد. برنامه ها و استراتژيها براساس تجزيه و تحليل حاصل از عملكردها مورد بازنگري قرار ميگيرند.
مديريت نوآوري و خلاقيت.
مديريت مبتني بر اطلاعات وجود دارد و بصورت واقعي از فرآيند داده، اطلاعات، دانايي و خرد استفاده ميشود. شاخصهاي عملكرد در شركت وجود دارند و عملكرد سازمان با شاخص تجزيه و تحليل ميشود.
مسئوليت پذيري عمومي در جامعه و شهروندي و تاكيد بر، برد سوم در رابطه برد-برد-برد حاكم است.
نتيجه گرايي و ايجاد ارزش، نتايج نهايي كسب و كار و تاكيد بر فعاليتهاي داراي ارزش افزوده.
نگرش و ديدگاه سيستمي، تفكر سيستمي در سازمان حاكم است و جزاير جداي تصميم گيري در سازمان كه ارتباطي با هم نداشته باشند وجود ندارد.
روي سرمايه هاي انساني در سازمان برنامه ريزي ميشود، و با هدف بهبود مستمر دانش و شايستگي هاي كاركنان توسعه و كاركنان و سازمان داراي گفتمان هستند.

/ 0 نظر / 3 بازدید