تعريف کيفيت

كيفيت چيزي است كه مشتري آن را بعنوان خواسته بيان ميكند.

كيفيت يك روش مديريتي است.

کيفيت يک فرآيند به گستره کل سازمان است.

کيفيت يک فرهنگ؛ عادت و اخلاق است.

کيفيت يک مدل ذهنی یا پارادایم است.

کيفيت کوتاهترين جاده با صرف کمترين هزينه برای رسيدن به بهره وری است.

/ 0 نظر / 2 بازدید