مشاوره مديريت در عصر اطلاعات و دانايي

با ورود به دوران اقتصاد اطلاعاتي، خدمات مشاوره مديريت مانند ساير حوزه هاي خدماتي تاثيرات ناشي از تغيير پارادايم عصر اينترنت را تجربه مي كند.

در اين حوزه خدمات ارائه شده غيرملموس ( Intangible) بوده و سهم دانايي و خرد از كل ارزش توليدي نسبت به ساير عوامل توليد بالاتر است.

در كلان اقتصاد جهاني نيز ملاحظه مي كنيم كه 70% توليد ناخالص داخلي ( GDP) بيست كشور اول توسعه يافته جهان را خدمات كه به معني اطلاعات، دانايي و مديريت است، تشكيل داده است.

از مشخصه هاي اين عصر اين است كه تعريف دانش، دانشمند و بيسواد با عصرهاي گذشته تفاوت ماهوي پيدا كرده است براساس تعريف يونسكو در پايان سال 2001 سواد از حداقل يك مدرك كارشناسي + زبان انگليسي + تكنولوژي اطلاعات ( IT ) شروع ميشود !!

روندهاي اصلي كسب و كار مانند جهاني شدن، شبكه أي شدن، تكنولوژي اطلاعات، مجازي شدن، دانش پايه أي شدن كارها ( Knowledge Intencive ) و پارادايم E
( E-Consulting , E-Government , Netizen , E-learning , E-Business , … ) اثرات قابل توجهي روي ماهيت خدمات مشاوره مديريت گذاشته است و در مجموع ابعاد حركات استراتژيك تفاوت كرده است.
نگاهــي بـــه شركتهاي تــراز اول مشاوره مديريت مانند مكنــزي www.Mckinsey.com بوستون www.bcg.comو ارنست يانگ www.ey.com نشان ميدهد كه در اقتصاد ديجيتالي، نوآوري و كسب مزيت رقابتي در عرصه خدمات مشاوره نيز كاملا" دچار تحول استراتژيك شده است.

شــركتهاي فـــوق با گردش مــالي ســـاليانه بيــش از دو ميليـــارد دلار بـــا بكـــارگيري كامل تكنـــولوژي اطلاعات از طــريق سازمانهاي شبكه أي ( Network Organization ) و سازمانهاي مجازي ( Virtual Organization ) مدل جديدي از خدمات مشاوره مديريت را در سطح جهان ارائه داده اند.

شركتهاي مشاوره مديريت موجود در ايران قابليت كار با قواعد جديد بازي در عصر اطلاعات و دانايي را دارا نيستند.

ميزان آمادگي براي ورود به عصر اطلاعات، ميزان استفاده از اينترنت و حضور در وب كه سازمان ملل با شاخص E-Readiness اندازه گيري مي كند شركتهاي ايراني را در نزديك به انتهاي جدول رده بندي كشورها قرار داده است.

عليرغم حضور ۷۰۰ ميليون سايت اينترنتي و ۳ ميليارد صفحه اينترنتي در دنيا، در شركتهاي ايراني هنوز شاهد بخل اطلاعاتي هستيم، البته همين شركتها بويژه در بخش خصوصي فرسنگها جلوتر از استراتژيست ها و سياست گذاران دولتي هستند.

در حال حاضر در شكاف ديجيتالي ( Digital Divide ) موجود در دنيا شركتهاي مشاوره مديريت ايراني با شركتهاي نظيرشان در فنلاند، نروژ، كانادا، استراليا، انگليس، امريكا و … كه بالاي ۸۰ درصد حضور و ميزان استفاده در اينترنت دارند، فاصله فاحشي پيدا كرده اند.
استفاده از اينترنت و ميزان حضور در وب در ايران زير يك درصد است !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

اين مقاله در ارديبهشت ۸۱ در نشريه مشاور مديريت چاپ شده است
مهندس همتی hemmatee@yahoo.com

/ 2 نظر / 3 بازدید
ali manager

سلام ...دمت گرم..خوب مينويسی و بدرد خور...بنويس که ما بچه های مديريت هميشه پشتتيم..:-)

فرزين

سلام لذت بردم و مطالب عالي داريد ممنون