چرا مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ؟

- هر سال 250 ميليون حادثه در محيط هاي كاري رخ ميدهد
- حوادث ناشي از كار و بيماريهاي شغلي سالانه جان 2 ميليون نفر را مي گيرد
- 160 ميليون كارگر مرد و زن سالانه دچار بيماريهاي شغلي حرفه اي ميشوند
- حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي جهان براي حوادث كاري و بيماريهاي شغلي هزينه ميشود


OHSAS 18001:1999

هدف اين استاندارد تعيين الزامات و الگويي براي پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي صرف نظر از كوچكي و بزرگي، توليدي و يا خدماتي سازمانها مي باشد.
HSE : Health, Safety, Environment
OH&S : Occupational Health & Safety
OHSAS : Occupational Health & Safety Assessment Series/ 0 نظر / 3 بازدید