فرسودگی منابع انسانی

مگالينک های كاربرد دانش روانشناسي در محيط كار ، روانشناسی سازمانی ، روانشناسی کار و شغل ، روانشناسی صنعتی ،فرسودگي شغلي ، فرسودگي مديران و

http://allserv.rug.ac.be/~flievens/guide.htm

EUROPEAN NETWORK OF
WORK & ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGISTS

  Society for Industrial and Organizational Psychology

Principles for the Validation and Use of Personnel Selection Procedures 

Prevent job burn out

Top Ten Signs of Job Burn-Out

http://www.uhs.berkeley.edu/facstaff/pdf/healthmatters/Stress.pdf

 http://www.cartoonstock.com/directory/j/job_burn-out.asp

جستجوي‌ معنا در محيط‌ كار

فرسودگي شغلي در موسسات صنعتي و توليدي 

مفهوم فرسودگي شغلي 
استفاده فني و تخصصي از واژه فرسودگي كاري "BURNOUT" در اصل به فريدنبرگر، يعني كسي كه اولين مطالب را در سال1974 در باب اين مفهوم به رشته تحريردرآورد، برمي گردد. فرسودگي كاري اساسا ناشي از استرس شغلي است . فشارهاي عصبي و رواني كه به اصطلاح استرس ناميده مي شوند در زندگي روزانه ما به وفور مشاهده مي شوند. به طوركلي تعاريف متعددي از استرس به عمل آمده است . براي مثال : "وقتي فرد در شرايط و اوضاع احوالي قرار گيرد كه تحت فشار واقع شود، يا احساس ناراحت كننده اي به او دست دهد، عصبي باشد، احساس ناكامي و تنش كند يا در تعارض و بلاتكليفي باشد، مي گوييم تحت فشار رواني است ". "ساعتچي 1370" يا "استرس يافشار رواني واقعه يا رويدادي است كه ازنظر روان شناسي داراي خصوصيات تهاجمي است و مي تواند پيامدهاي عضوي به دنبال داشته باشد". "ملك پور 1376"
موارد استرس كه در زندگي روزانه و زندگي اداري و شغلي افراد پديد مي آيند عمدتاشامل ناكامي "FRUSTRATION"، اضطراب "ANXIETY" و كشمكشهاي دروني "CONFLICT" است كه هركدام از آنها به موانع و مشكلات گوناگوني برمي گردند"علوي ، امين ا...، 1371".
در سازمانها عوامل مختلفي توليد استرس مي كنند كه عمده ترين آنها عبارتند از:
نوع شغل ، اصولا برخي از مشاغل نسبت به سايرين استرس زاترند مانند مدير توليد،كتابداري ، پزشكان اتاق عمل ، آتش نشان ، خلبان هواپيما، مشاور، تدريس در دانشگاه وغيره .
تعارض در نقش ;
سردرگمي در نقش ;
فشاركاري بيش ازحد;
فقدان حمايت اجتماعي ;
تغييرات سازماني .

وقتي يك مدير مي تواند يك سازمان 5000نفري را اداره كند. حتما مي تواند يك آدم يك نفري را اداره و مديريت كند تا جلوي فرسودگي خود را بگيرد.

/ 0 نظر / 23 بازدید