مديريت كيفيت -- Quality Management

QHSE يا IMS

 ISO 14001 به جامعه از نظرمحيط زيست “  میپردازد.

 
OHSAS 18001 به كاركنان از نقطه نظرايمني و بهداشتمیپردازد. 
 
ISO 9001:2000  به مشتريان از نقطه نظركيفيت و به ذينفعان از نقطه نظركارايي و اثر بخشی میپردازد.
 
 
 
+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢