مديريت كيفيت -- Quality Management

سه P تعيين کننده در مديريت

 

People, Process , Partnership

كسب و كارهای موفق امروز در دنيا به انسان سازمان يافتهفرآيندهای با ارزش افزوده

و مشاركتهای مبتنی بر رابطه برد برد متكی هستند. 

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢
comment نظرات ()