مديريت كيفيت -- Quality Management

ارزشها و فلسفه بنيادی سازمانها

-         اصول اعتقادي ديرپا و اساسي يك سازمان هستند

-          ارزشها داراي اهميت ذاتي براي افراد درون سازمان هستند

-          ارزشها اصولي هستند كه سازمان وقتي در موقعيتهاي خاص رقابتي قرار ميگيرد همچنان به آنها وفادار خواهد بود

-          اصول و مباني كه براساس آنها تصميم گرفته و عمل مي نمائيم

-          بيانيه كارهايي كه ميخواهيم انجام بدهيم

-          فلسفه و ايدئولوژي بنيادي را با درون نگري كشف مي كنيد

      فلسفه بنيادي بايد اصيل باشد، نميتوانيد آن را بسازيد.

-          شما براي چه هستيد و چرا وجود داريد

-          در شركت هر چيزي غير از ايدئولوژي بنيادي را ميتوان تغيير داد

-          " اگر كاري بنيادي نيست، تغييرش دهيد"

-                      ارزشهاي موسسه بايدها و نبايدهاي اخلاقي را مشخص ميكند

-                      ايدئولوژي بنيادي، سازمان را درطول زمان، يكپارچه نگه ميدارد

-    شركتهاي موفق دنيا داراي ارزشهاي بنيادي و هدفهاي بنيادي هستند كه برغم دگرگوني بي پايان استراتژيها و شيوه هاي كاريشان براي همسويي با جهان متغير، همواره ثابت ميمانند.

 

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()