مديريت كيفيت -- Quality Management

معادله رياضی کسب و کار در عصر اينترنت

كسب و كار الكترونيكی =  تجارت الكترونيكی + سيستمهای اطلاعاتی هوشمند + مديريت روابط با مشتری + مديريت شبكه تامين كنندگان + برنامه ريزی منابع شركت
                            [EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP]
+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢
comment نظرات ()