مديريت كيفيت -- Quality Management

رضايت و خشنودی مشتری

دستيابی به رضايت مشتری خارجی هر سازمان بدون رضايت مشتری داخلی امکان پذير نيست.
وفاداری مشتری ، خشنودی مشتری ، امکان تکرار کار با مشتری ، معرفی سازمان شما
توسط مشتری به مشتريان آينده و امکان ادامه حيات در دنيای کسب و کار فقط با
طراحی و استقرار يک سيستم مديريت کيفيت کارا و موثر ميسر است.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()