مديريت كيفيت -- Quality Management

شرکتهای برتر


فروش ، خروجی نهايی هر کسب و کاری است.
اما شرکتهايی برتر از ديگران ميشوند که روی اين موارد بيشتر متمرکز شده و سرمايه گذاری کرده باشند :

رهبری سازمانی
مسئوليت اجتماعی
تفکر استراتژيک
دانش مشتری و بازار
خوشنودی مشتری و ارتباط با وی
اندازه گيری و آناليز عملکرد سازمان
توسعه سرمايه های انسانی
مديريت مبتنی بر فرآيند
نتايج کسب وکار
+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()