مديريت كيفيت -- Quality Management

باز هم در باره مديريت کيفيت

مديريت کيفيت بايد کليه عوامل موجود در زنجيره توليد يا خدمت را در قالب يک شخصيت
يکپارچه و مجتمع در آورد.
کيفيت پديده فاقد زمان است به اين معنی که بهبود کيفيت انتهايی ندارد و فقط ابعاد آن
عوض ميشود.
هر سازمانی برای توسعه خود بايد بداند در کجا ايستاده است ، رقبايش در کجا ايستاده اند.
بهترين عملکرد های کاربردی آن صنعت در سطح جهانی چيست .
+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢
comment نظرات ()