مديريت كيفيت -- Quality Management

سندرم های رايج مديريتي در سازمانها

سندرم رايج مديريتي در سازمانهاي دولتي و عمومي : رانت ، تعهد !! بجاي تخصص ، هرم معكوس دانش و مهارت ، حيف و ميل منابع ،و عادت و اصرار به اختراع مجدد چرخ چاه......

سندرم رايج مديريتي در سازمانهاي بخش خصوصي : فاميل بازي Family syndrome ،
بنيانگزار Founder's syndrome ، مالك مدير و ......
سندرم فاميل به اين معنی است که تعصب به فاميل و رانت های ويژه جای احترام به فرهيختگان را در سازمان
ميگيرد و بتدريج انگيزه کارکنان متخصص ميخشکد.
سندرم بنيانگزار به اين معنی است که بنيانگزار خود به عنوان محدود کننده رشد و توسعه
سازمان عمل نموده و مانع تحولات شرکت ميشود.
سندرم مالک مدير موقعی رخ ميدهد که مدير اصلی و تام الختيار صاحب عمده سهام
شرکت بوده و بجای شرکت يک شخص سازمان را اداره ميکند.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢
comment نظرات ()