مديريت كيفيت -- Quality Management

سادگی و پيچيدگی


KISS : Keep It Short and Simple

در مواجهه با كارها از ساده به پيچيده و از كوچك به بزرگ حركت كنيد.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()