مديريت كيفيت -- Quality Management

برنامه ريزي استراتژيك


برنامه ريزي استراتژيك، جهت گيري آينده، الگوي هاي آينده تصميمات امروز با توجه به پيامدها و مسائل فردا با در نظر گرفتن مسائل محيط بيروني و ارزيابي واقع بينانه از قوتها يا ضعفهاي داخلي است.
. استراتژي مدل و الگوي به جريان انداختن تصميمات است. مفهوم استراتژي زاييده فضاي رقابتي و محدوديت منابع است. استراتژي حاصل تفكر استراتژيك و از افتادن به روز مرگي در سازمان جلوگيـــري مي كند، استراتژي به درك فرصت ها بهاء ميدهد، عدم تمركز بر فرصتها و موضوعات اصلي شركت با توجه به محدوديت منابع، جريمه اش واگذاري ميدان به رقبا است.

چشم انداز بيانيه كلي آن چيزي است كه شركت در آينده ميخواهد باشد و باهدف آفريدن آينده و نه پيش بيني آينده ترسيم ميشود مدل و الگوي به جريان انداختن تصميمات است. چشم انداز بايد واقعي باشد و به مثابه ستاره قطب شمال است و نقش يك نيروي جهت دهنده و يك عامل يكپارچه كننده را بازي مي كند. در صورت اتفاق نظر روي يك چشم انداز سازماني، فرهنگ حمايت از استراتژي هاي سازماني شكل خواهد گرفت و باور مشترك در سازمان ايجاد خواهد شد. چشم انداز تصوير زنده سازمان در آينده است.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()