مديريت كيفيت -- Quality Management

يا مکن با پيلبانان دوستی يا بنا کن خانه ای در خورد پيل


گذار از شرکتهای عصر کشاورزی فئودالی قبيله ای عشيره ای که به وفور از آن در ايران
پيدا ميشود پروسه سخت و دردناکی است و به سزارين شبيه است.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()