مديريت كيفيت -- Quality Management

معماری آينده

 

اگر آينده خود را نسازيم ، ديگران آن را برای ما خواهند ساخت ، معمار آينده خود باشيم. 

با بروز تغييرات ، تغيير کردن دير است ، قبل از وقوع آن تغيير کنيم.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
comment نظرات ()