مديريت كيفيت -- Quality Management

سيستم مديريت کيفيت و ارتباط با ساير سيستمهای مديريتی

 

يکی از اشتباهات رايج در سازمانها اين است که سيستم مديريت کيفيت را بموازات ساير سيستمهای مديريتی میپندارند.

در واقع اگر در   مديريت پروژه ، مديريت اطلاعات ، مديريت زنجيره تامين  ، ،مديريت استراتژيك  و ساير مديريتهای يك سازمان سيستم مديريت كيفيت

جاری نشود به تنهايی سيستم مديريت كيفيت  بی معنی خواهد بود. 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٢
comment نظرات ()