مديريت كيفيت -- Quality Management

توانمند سازي و مشاركت پرسنل در كارها

 

اگربه من بگويي ، فراموش خواهم كرد

           اگربه من نشان بدهي ،  ممكن است بياد بياورم

                            اگرمشاركت داشته باشم ،  خواهم فهميد

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٢
comment نظرات ()